Reklamačný poriadok

Obchodná spoločnosť
Aylindo s.r.o.
identifikačné číslo:11776056
DIČ: CZ11776056
zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 354404
so sídlom Na Lucberku 263, Králův Dvůr, 267 01, Česko
na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu na internetovej adrese www.pamlskovace.sk
telefonický kontakt: +420 704 540 912
e-mail: info@pamlskovace.sk

Tento reklamačný poriadok obchodnej spoločnosti Aylindo sro, identifikačné číslo 11776056 so sídlom Na Lucberku 263, Králův Dvůr, 267 01, zapísané v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 354404 (ďalej len „predávajúci“) uplatnenie nároku zo zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného kupujúcim – spotrebiteľom prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.pamlskovace.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“). Samotná zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru, tj. najmä obsah práv z chybného plnenia, je uvedený v Obchodných podmienkach Predávajúceho verzie 1/2023 zverejnených na webovom rozhraní obchodu.

Reklamačný poriadok bol spracovaný podľa ustanovení zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) a zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení.

I. Všeobecné ustanovenia:

1.1. Kupujúcim sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie spotrebiteľ v zmysle § 419 Občianskeho zákonníka, tj. “Spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak jedná.”, ako aj v zmysle § 1 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa, tj: „fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.“

1.2. Reklamácia kupujúceho na dodaný tovar:

  • Reklamáciou sa rozumie uplatnenie nároku Kupujúceho zo zodpovednosti Predávajúceho za vadu tovaru (prípadne zo záruky za akosť), ktorá sa u tovaru dodaného Predávajúcim vyskytne a už Kupujúci oznámi, špecifikuje a zodpovedajúcim spôsobom Predávajúcemu doloží v lehote, za podmienok a spôsobom stanoveným týmto reklamačným poriadkom. Okamihom uplatnenia reklamácie je okamih, kedy je predávajúcemu oznámený výskyt vady a uplatnené právo z chybného plnenia zakúpeného tovaru.
  • Uplatňovať je možné reklamáciu iba na tovar preukázateľne zakúpený a zaplatený u Predávajúceho. Túto skutočnosť je možné preukázať najmä potvrdenkou, účtenkou, paragónom, dodacím listom, faktúrou alebo iným platným dokladom.
  • Ak o to požiada Kupujúci, potvrdí mu Predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú povinnosti Predávajúceho v prípade chybného plnenia (ďalej len „Potvrdenie“). Predávajúci v Potvrdení uvedie aj svoje meno, sídlo a identifikačný údaj. Ak tomu nebráni povaha veci, možno Potvrdenie nahradiť dokladom o zakúpení veci obsahujúcim vyššie uvedené údaje.
  • Ak o to požiada Kupujúci, vydá mu Predávajúci doklad o zakúpení výrobku s uvedením dátumu predaja výrobku, o aký výrobok sa jedná a za akú cenu bol výrobok predaný. Predávajúci na doklade uvedie aj svoje meno, sídlo a identifikačný údaj.

1.3. Reklamačným konaním sa rozumie postup Predávajúceho po uplatnení reklamácie Kupujúcim, ktorého výsledkom je rozhodnutie Predávajúceho o oprávnenosti reklamácie a následné uspokojenie nárokov Kupujúceho či rozhodnutie o zamietnutí reklamácie ako neoprávnené.

II. Lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia

2.1. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov. V prípade kúpy už použitého spotrebného tovaru, je Kupujúci oprávnený právo z vady, ktorá sa pri tovare vyskytne, uplatniť v lehote 12 mesiacov. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, v návode pripojenom k ​​tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, počas ktorej je možné vec použiť, použijú sa ustanovenia Občianskeho zákonníka o záruke za akosť. Lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

2.2. Do dĺžky lehoty na uplatnenie práv z chybného plnenia sa nepočíta doba od prijatia oprávnenej reklamácie až do doby, kedy je Kupujúci povinný tovar si po vybavení reklamácie prevziať, tj doba trvania reklamácie končí dňom vybavenia reklamácie, nie až dňom vyzdvihnutia tovaru Kupujúcim.

2.3. V prípade neoprávnenej reklamácie sa lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia nepredlžuje.

III. Reklamácia a reklamačné konanie

3.1. Reklamácia tovaru môže byť urobená prostredníctvom správy zaslanej elektronickou poštou na e-mail info@pamlskovace.sk, obsahujúci Formulár pre uplatnenie reklamácie, telefonicky na tel. čísle: +420 704 540 912 či písomne na adrese Aylindo sro, Ječná 1675/1, Hořovice, 268 01 Česká republika.

3.2. Kupujúci je povinný bezodkladne po uplatnení reklamácie predložiť Predávajúcemu tovar v jeho kompletnej podobe so všetkými jeho súčasťami a príslušenstvom. V opačnom prípade bude reklamačné konanie pre nesúčinnosť zastavené. Predávajúci nie je povinný prijať na reklamáciu tovar, ktorý nie je Kupujúcim odovzdaný s požadovanými súčasťami a príslušenstvom.

3.3.Po obdržaní reklamácie informuje Predávajúci Kupujúceho o následnom postupe v závislosti od druhu tovaru, charakteru a rozsahu vady o najvhodnejšej forme a podrobnostiach reklamačného konania, o predpokladanom výsledku reklamačného konania a o približnom dátume ukončenia reklamačného konania. Pri reklamácii tovaru uskutočnenej prostredníctvom správy zaslanej elektronickou poštou, alebo telefonicky, informuje Predávajúci Kupujúceho tiež o adrese, na ktorej má byť reklamovaný tovar zaslaný.

3.4. Kupujúci je povinný zaistiť dostatočne bezpečný obal tovaru vyhovujúci nárokom prepravy. V prípade, keď tovar bude Predávajúcemu zaslaný v zjavne nedostatočnom obale, nemusí byť reklamácia uznaná za oprávnenú. Náklady na prepravu, ako aj iné s uplatnením reklamácie súvisiace náklady, hradí kupujúci sám. V prípade potvrdenia oprávnenosti reklamácie, má kupujúci právo požadovať náhradu nákladov účelne vynaložených pri uplatnení reklamácie (napr. poštovné, náklady na prepravu).

3.5. Pri uplatnení reklamácie Kupujúci uvedie, akým spôsobom si praje reklamáciu vybaviť. Presnú špecifikáciu vád tovaru, ako aj špecifikáciu práv, ktoré Kupujúci voči Predávajúcemu uplatňuje, je Kupujúci povinný Predávajúcemu oznámiť súčasne s uskutočnením reklamácie, najneskôr však pri odovzdaní reklamovaného tovaru Predávajúcemu.

3.6. Predávajúci vydá Kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy Kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie Kupujúci požaduje („Potvrdenie o uplatnení reklamácie“).

3.7. Predávajúci potom, čo obdrží reklamovaný tovar v jeho kompletnej podobe, tj vrátane jeho súčastí, príslušenstva a súvisiacej dokumentácie, vykoná predbežnú prehliadku tovaru, zhodnotí nároky uplatnené Kupujúcim, a ak je to z uskutočnených zistení možné, vybaví reklamáciu tak, že ju uzná ako oprávnenú a uspokojí Kupujúceho alebo reklamáciu na mieste zamietne ako neoprávnenú a reklamovaný tovar Kupujúcemu vráti.

3.8. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná na odborné posúdenie vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutí tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy zo strany Predávajúceho.

3.9. O výsledku uplatnenej reklamácie vystaví Predávajúci písomný doklad, v ktorom uvedie dátum a spôsob vybavenia reklamácie prípadne odôvodnené zamietnutie reklamácie („Protokol“). Protokol bude priložený k tovaru. Kópiu Protokolu si Predávajúci ponechá na účely evidencie. Výsledok reklamačného konania Predávajúci oznámi Kupujúcemu prostredníctvom elektronickej pošty na adresu oznámenú Kupujúcim pri odovzdaní reklamovaného tovaru (e-mailová adresa) a zaznamenanú v Potvrdení o uplatnení reklamácie, telefonicky na telefónne číslo uvedené Kupujúcim pri odovzdaní reklamovaného tovaru a zaznamenané v Potvrdení o uplatnení reklamácie, či na žiadosť Kupujúceho iným dohodnutým spôsobom zaznamenaným v Potvrdení o uplatnení reklamácie.

3.10. Potvrdenia o uplatnení reklamácie a Protokol môžu byť obsiahnuté v jedinej listine – reklamačnom protokole.

3.11. Kupujúci je oprávnený a taktiež povinný sa o priebehu reklamácie informovať, a to telefonicky na tel. čísle +420 704 540 912 alebo prostredníctvom e-mailu na adrese info@pamlskovace.sk.

3.12. Ak si nevyzdvihne Kupujúci vybavenú reklamáciu do 30 dní odo dňa, kedy musí byť reklamácia vybavená, je Predávajúci po predchádzajúcej písomnej výzve zaslanej doporučene Kupujúcemu na adresu uvedenú pri uplatnení reklamácie a zaznamenanú na Potvrdení o uplatnení reklamácie, oprávnený účtovať Kupujúcemu skladné vo výške 0,3 EUR za každý začatý deň omeškania po uplynutí vyššie uvedenej lehoty. Ak presiahne výška skladného cenu reklamovaného tovaru, môže byť tento tovar použitý na úhradu skladného. Kupujúci je oboznámený s tým, že Predávajúci je v zmysle § 2126 a nasl. Občianskeho zákonníka oprávnený postupovať cestou svojpomocného predaja.

IV. Záverečné ustanovenia

4.1. V prípade reklamácie je kupujúci povinný poskytnúť predávajúcemu kontaktné údaje pre účely vzájomnej komunikácie v rámci reklamačného konania, najmä adresu trvalého bydliska, prípadne adresu, na ktorej preberá poštu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, fax. Dokumenty sa môžu kupujúcemu doručovať aj elektronickou poštou na elektronickú adresu kupujúceho. Takto doručené dokumenty sa považujú za doručené najneskôr tretí kalendárny deň po ich odoslaní.

4.2. Kupujúci je povinný oboznámiť sa s reklamačným poriadkom pred kúpou tovaru. Prevzatím tovaru od predávajúceho alebo dopravcu kupujúci súhlasí s týmto reklamačným poriadkom.

4.3. Postup pri podávaní sťažností je k dispozícii na webovej stránke www.pamlskovace.sk.

4.4. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel. Predávajúci zverejní informácie o zmene alebo doplnení podmienok na svojej webovej stránke bez zbytočného odkladu po prijatí príslušnej zmeny alebo doplnenia.

Tento postup podávania sťažností je platný a účinný od 24.9.2023.

Aylindo s.r.o.