Obchodné podmienky

verze 1/2022
Obchodná spoločnosť
Aylindo s.r.o.
identifikačné číslo:11776056
DIČ: CZ11776056
zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 354404
so sídlom Na Lucberku 263, Králův Dvůr, 267 01
na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu na internetovej adrese www.pamlskovace.sk
telefonický kontakt: +420 704 540 912
e-mail: info@pamlskovace.sk

I. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len “obchodné podmienky”) spoločnosti Aylindo s.r.o., IČO 11776056, so sídlom Na Lucberku 263, Králův Dvůr, 267 01, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 354404 (ďalej len “predávajúci”) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Sb, Občiansky zákonník (ďalej len “Občiansky zákonník”), vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len “kúpna zmluva”) uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len “kupujúci”) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej stránke umiestnenej na adrese www.pamlskovace.cz (ďalej len “webová stránka”), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len “webové rozhranie obchodu”).

1.2. Obchodné podmienky boli vypracované v súlade s ustanoveniami zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a nevzťahujú sa na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá pri objednávaní tovaru koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Na účely týchto obchodných podmienok je kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 419 Občianskeho zákonníka (t. j. “Spotrebiteľom je každá osoba, ktorá mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná.”).

1.3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V kúpnej zmluve sa môžu dohodnúť ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od obchodných podmienok, a takéto odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok. Vzťahy neupravené kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami zákona č. 89/2012 Z. z., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

1.4. Predávajúci môže meniť alebo dopĺňať znenie obchodných podmienok. Toto ustanovenie nemá vplyv na práva a povinnosti, ktoré vznikli počas platnosti predchádzajúcej verzie zmluvných podmienok. Predávajúci zverejní informácie o zmene alebo doplnení obchodných podmienok na svojej internetovej stránke bez zbytočného odkladu po prijatí príslušnej zmeny alebo doplnenia.

1.5. Nákupom prostredníctvom e-shopu kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku na uzavretie kúpnej zmluvy, ak by inak nebolo možné vytvoriť vzájomný zmluvný vzťah.

II. Účet užívateľa

2.1. Na základe registrácie kupujúceho na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Kupujúci si môže zo svojho používateľského rozhrania objednať tovar bez toho, aby musel opätovne uvádzať svoje osobné údaje (ďalej len “používateľský účet”). Ak to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci objednať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť všetky údaje správne a pravdivo. V prípade akejkoľvek zmeny je kupujúci povinný aktualizovať údaje uvedené v užívateľskom účte. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru považuje predávajúci za správne a nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú kupujúcemu v dôsledku nesprávnych alebo nepravdivých údajov.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných na prístup k svojmu užívateľskému účtu a nie je oprávnený umožniť tretím osobám používať užívateľský účet. Predávajúci nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú kupujúcemu v dôsledku porušenia povinnosti mlčanlivosti alebo v dôsledku prístupu tretej osoby k užívateľskému účtu.

2.4. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, najmä ak kupujúci nepoužíva svoj používateľský účet viac ako 360 dní, používa ho v rozpore s ustanoveniami týchto obchodných podmienok (nepravdivo uvedené údaje, porušenie povinnosti mlčanlivosti, sprístupnenie užívateľského účtu tretím osobám) alebo ak kupujúci porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.5. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho alebo nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích strán.

III. Predzmluvná komunikácia (§ 1811 a 1820 Občianskeho zákonníka) a komunikácia v zmysle § 1826 Občianskeho zákonníka

3.1. Predávajúci je povinný pred podaním záväznej ponuky spotrebiteľovi v súlade s § 1811 a § 1820 Občianskeho zákonníka a § 1826 Občianskeho zákonníka oznámiť:

 • náklady na prostriedky komunikácie na diaľku (najmä internetové pripojenie, telefonické hovory) sa neodlišujú od základnej sadzby; náklady, ktoré kupujúcemu vzniknú pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy, znáša kupujúci;
 • s výnimkou prípadov uvedených v článku 5.6 Obchodných podmienok predávajúci nebude od spotrebiteľa požadovať zaplatenie zálohy alebo inej podobnej platby
 • predávajúci neuzatvára zmluvy s opakovaným plnením alebo zmluvy na dobu neurčitú;
 • informácie o tovare a opis jeho hlavných vlastností sú vždy uvedené na webovom rozhraní obchodu s príslušným tovarom;
 • ceny tovaru alebo spôsob ich výpočtu sú uvedené na webovom rozhraní vrátane všetkých súvisiacich daní a poplatkov stanovených zákonom;
 • náklady na dodanie tovaru sú uvedené na webovom rozhraní obchodu v rámci procesu uzatvárania kúpnej zmluvy a sú vždy uvedené oddelene od ceny tovaru. Predávajúci upozorňuje, že tieto náklady sa uplatňujú len v prípadoch, keď sa tovar dodáva na území Slovenskej republiky;
 • spôsob platby a spôsob dodania tovaru si kupujúci vyberá v procese uzatvárania kúpnej zmluvy z predložených možností;
 • práva z vadného plnenia, ako aj ďalšie podmienky uplatnenia týchto práv sú upravené v týchto obchodných podmienkach a v Reklamačnom poriadku, ktorý je k dispozícii na webovej stránke obchodu.
 • predávajúci poskytuje záruku za akosť len v prípadoch, keď je na predávanom tovare, na jeho obale, v návode priloženom k tovaru alebo v reklame uvedená doba, počas ktorej sa tovar môže používať v súlade s inými právnymi predpismi. V takom prípade sa záručná doba začína dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol tovar používať z dôvodu jeho záručnej opravy;
 • kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru a v prípade zmluvy, ktorá zahŕňa niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za dodržanú, ak spotrebiteľ zašle oznámenie o odstúpení od zmluvy počas lehoty na odstúpenie od zmluvy. Ďalšie podmienky uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy sú uvedené v článku 8 týchto podmienok;
 • kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy:
  • dodanie tovaru, ktorého cena závisí od výkyvov na finančnom trhu nezávislých od vôle predávajúceho a ktoré môžu nastať počas lehoty na odstúpenie od zmluvy;
  • dodanie tovaru, ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho alebo pre jeho osobu;
  • dodanie tovaru podliehajúceho skaze a tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom;
  • dodanie tovaru v zapečatenom obale, ktorý bol kupujúcim z obalu vyňatý a z hygienických dôvodov ho nemožno vrátiť;
 • v prípade odstúpenia od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru a v prípade zmluvy uzavretej prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku náklady na vrátenie tovaru, ak ho vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť obvyklým spôsobom poštovej prepravy;
 • kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vypracované v slovenskom jazyku. Kúpna zmluva môže byť uzatvorená v slovenskom jazyku;
 • kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi a nie je prístupná;
 • jednotlivé technické kroky vedúce k uzatvoreniu zmluvy sú opísané v týchto obchodných podmienkach vrátane možnosti zistiť a opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní údajov pred zadaním objednávky (článok 2 a článok 4 obchodných podmienok);
 • predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnym kódexom správania v zmysle článku 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka;
 • Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť prijatie objednávky/uzavrieť kúpnu zmluvu.

IV. Uzavretie kúpnej zmluvy

4.1. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare (označenie tovaru, popis) vrátane cien jednotlivých tovarov. Ceny ponúkaného tovaru sú konečné a zahŕňajú daň z pridanej hodnoty a všetky súvisiace poplatky. Predávajúci je platcom DPH. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kým sú zobrazené vo webovom rozhraní obchodu. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

4.2. Kupujúci si objedná tovar tak, že objednaný tovar “vloží” do elektronického nákupného košíka vo webovom rozhraní obchodu kliknutím na možnosť (tlačidlo) “Pridať do košíka”. Po pridaní tovaru do košíka sa na obrazovke zobrazí správa “Tovar bol pridaný do košíka”, pričom kupujúci sa môže rozhodnúť, či bude pokračovať v nákupe výberom ďalších produktov alebo kliknutím na tlačidlo “Pokračovať do košíka” alebo na nápis “X položiek v košíku” v pravom hornom rohu webového rozhrania a pokračovať v objednávaní tovaru v košíku. Po potvrdení výberu tovaru kupujúci prejde na ďalšiu stránku “Dodacie údaje, platba a doprava”, kde vyplní požadované údaje vrátane adresy pre doručenie tovaru, zvolí spôsob dopravy a spôsob platby. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo “Odoslať objednávku”. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

 • objednaný tovar – označenie tovaru, opis jeho hlavných vlastností;
 • cenu tovaru alebo spôsob jej výpočtu vrátane všetkých daní a poplatkov;
 • spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru (spôsob platby);
 • podrobnosti o požadovanom spôsobe dodania objednaného tovaru a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru;
 • základné údaje o kupujúcom (meno, priezvisko, fakturačná a dodacia adresa, e-mail, telefón), ktoré je kupujúci povinný vyplniť pre úspešné vybavenie objednávky;
 • podmienky, ktoré si treba prečítať (ďalej spoločne len “objednávka”).

4.3. Kupujúci v rámci procesu objednávky prejde cez možnosť (tlačidlo) “Späť k nákupu”. Zároveň môže kupujúci počas realizácie objednávky využiť služby online operátora na príslušnom telefónnom čísle alebo prostredníctvom live chatu. Po odoslaní objednávky kupujúci nemôže meniť údaje, ktoré uviedol v objednávke, najmä meniť tovar, dopravu alebo spôsob platby. Údaje uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne. V prípade nesprávne zadaných údajov je kupujúci povinný kontaktovať predávajúceho e-mailom alebo telefonicky.

4.4. Súčasťou objednávky sú aj tieto obchodné podmienky, ktoré je kupujúci povinný si pred dokončením objednávky podrobne prečítať. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.

4.5. Predávajúci bezodkladne po prijatí objednávky potvrdí kupujúcemu prijatie objednávky e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte alebo v objednávke (ďalej len “e-mailová adresa kupujúceho”). Predávajúci je vždy oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napr. písomne, e-mailom, telefonicky), a to v závislosti od charakteru objednávky (najmä vyššie množstvo tovaru, vyššia hodnota tovaru, vyššia celková kúpna cena tovaru, vyššie predpokladané náklady na dopravu, dopyt po tovare, ktorý je ťažšie dostupný alebo sa bežne neobjednáva a pod.). V takom prípade je kúpna zmluva uzavretá až dodatočným potvrdením objednávky kupujúcim a predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho zaplatenie zálohy až do výšky celej kúpnej ceny za tovar v súlade s článkom 5.6 Obchodných podmienok.

4.6. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká (kúpna zmluva je uzavretá) doručením oznámenia o prijatí objednávky (akceptácie), ktoré predávajúci zašle kupujúcemu elektronickou poštou na elektronickú adresu kupujúceho uvedenú v procese objednávania. Oznámenie o prijatí objednávky predstavuje uzavretie kúpnej zmluvy, pokiaľ si oznámenie nevyžaduje dodatočné potvrdenie zo strany predávajúceho v zmysle článku 4.5 týchto obchodných podmienok. V tomto prípade je kúpna zmluva uzavretá až dodatočným potvrdením objednávky kupujúcim.

4.7. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje odovzdať kupujúcemu tovar, ktorý je predmetom kúpy, ako aj doklady súvisiace s tovarom a umožňujúce kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru, a kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu. Ak zo zmluvy alebo z povahy predmetu kúpy vyplýva, že množstvo je určené len približne, predávajúci určí presné množstvo.

4.8. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny alebo prevzatím tovaru, ak bola kúpna cena zaplatená pred dodaním tovaru. Ak nie je v kúpnej zmluve alebo v týchto obchodných podmienkach dohodnuté inak, nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho vždy okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, keď kupujúci odmietne prevziať tovar, s ktorým mu predávajúci umožnil nakladať.

4.9. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy až do prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade Predávajúci vráti Kupujúcemu Kúpnu cenu bez zbytočného odkladu v hotovosti na účet určený Kupujúcim.

V. Cena tovaru a platobné podmienky

5.1. Kupujúci môže uhradiť cenu Tovaru podľa Kúpnej zmluvy a akékoľvek náklady spojené s dodaním Tovaru Predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 • Bezhotovostné platby prostredníctvom platobného systému GoPay sú zabezpečené certifikátom 3D Secure;
 • Bezhotovostné na EUR účet predávajúceho č. 2702034087/2010, IBAN: CZ8320100000002702034087, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX vedený vo Fio Banka, a.s. (ďalej len “účet predávajúceho”);
 • V prípade doručenia tovaru prostredníctvom Packeta alebo DPD môže zákazník zaplatiť objednávku pri doručení v hotovosti alebo platobnou kartou na mieste, ktoré kupujúci uviedol v objednávke ako miesto doručenia tovaru. Maximálna výška dobierky je stanovená na 150 EUR.

5.2. Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj prípadné náklady spojené s balením a dodaním tovaru a dobierku v dohodnutej výške, ktorej presná výška závisí od kupujúcim zvoleného spôsobu dodania (doručenia) tovaru a kupujúcim zvoleného spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru a je kupujúcemu oznámená najneskôr pred odoslaním objednávky.

5.3. S výnimkou ustanovení článku 5.6 Obchodných podmienok týkajúcich sa povinnosti zaplatiť zálohu za tovar až do výšky kúpnej ceny tovaru vopred, Predávajúci nepožaduje od Kupujúceho zloženie zálohy alebo inej obdobnej platby.

5.4. V prípade bezhotovostnej platby na bankový účet je kúpna cena splatná do 5 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy. V prípade platby prostredníctvom platobného systému GoPay je kúpna cena splatná po dokončení objednávky.

5.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru spolu s variabilným symbolom platby . V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho pod správnym variabilným symbolom.

5.6. V prípade, že je zvolená bezhotovostná platba kúpnej ceny, predávajúci nie je povinný dodať tovar pred zaplatením celej kúpnej ceny. V prípadoch, keď je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho dodatočné potvrdenie objednávky (článok 4.5), je predávajúci oprávnený požadovať zaplatenie zálohy za tovar až do výšky celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru kupujúcemu, a to bez ohľadu na kupujúcim zvolený spôsob dodania. V tomto prípade nie je predávajúci povinný dodať tovar pred zaplatením zálohy.

5.7. V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

5.8. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu ich zverejnenia na webovom rozhraní obchodu. To neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Akékoľvek zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné navzájom kombinovať.

5.9. Ak je to v obchodnom vzťahu obvyklé alebo ak to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru o platbách uskutočnených na základe kúpnej zmluvy. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po zaplatení ceny tovaru a fyzicky ho doručí kupujúcemu spolu s objednaným tovarom.

5.10. V prípade zrušenia objednávky alebo jej časti zo strany predávajúceho (napr. vypredanie tovaru) budú peniaze alebo ich príslušná časť bezodkladne zaslané späť na číslo účtu, z ktorého boli poukázané, ak nie je dohodnuté inak.

VI. Dodanie tovaru, odovzdanie a prevzatie tovaru

6.1. Predávajúci splní povinnosť dodať tovar kupujúcemu, ak umožní kupujúcemu nakladať s tovarom v mieste plnenia a oznámi to kupujúcemu v lehote na dodanie tovaru elektronickou poštou na elektronickú adresu kupujúceho uvedenú v procese objednávania tovaru, registrácie používateľského účtu, inak oznámenú kupujúcim. Dodacia lehota je 10 pracovných dní od prijatia objednávky predávajúcim alebo 10 pracovných dní od zaplatenia kúpnej ceny, ak sa má platba uskutočniť pred dodaním tovaru, okrem prípadov, keď sa tovar predáva na objednávku. V tomto prípade sa dodacia lehota určuje samostatne po predchádzajúcej dohode so zákazníkom.

6.2. V závislosti od zvoleného spôsobu dodania je miestom plnenia sídlo predávajúceho (osobný odber) alebo miesto, ktoré kupujúci uviedol v objednávke ako miesto, kam má byť tovar odoslaný (miesto určenia). V prípade, ak má Predávajúci tovar odoslať, odovzdá Predávajúci tovar Kupujúcemu odovzdaním tovaru Kupujúcemu dopravcom, ktorý prepravu vykonáva, to neplatí, ak dopravcu určil Kupujúci bez toho, aby ho Predávajúci ponúkol – v takom prípade tovar odovzdá (odovzdá) Predávajúci Kupujúcemu odovzdaním tovaru prvému dopravcovi na prepravu pre Kupujúceho, pričom zároveň umožní Kupujúcemu uplatniť si svoje práva voči dopravcovi.

6.3. Náklady na dodanie, ako aj prípadné náklady spojené s balením tovaru, sú dohodnuté pri objednávaní tovaru, ceny sú uvedené v objednávke a v potvrdení objednávky zaslanom kupujúcemu a sú splatné spolu s kúpnou cenou.

6.4. V prípade, že spôsob prepravy alebo dopravca vykonávajúci prepravu je dohodnutý na základe osobitnej žiadosti kupujúceho, kupujúci znáša riziko poškodenia tovaru počas prepravy a všetky dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom prepravy.

6.5. Ak nie je dohodnuté, ako má byť tovar zabalený, predávajúci zabalí tovar podľa zvyklostí; ak nie, tak spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru. Predávajúci poskytne tovar na prepravu rovnakým spôsobom.

6.6. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru od dopravcu skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade, že sa zistí poškodenie obalu, ktoré svedčí o neoprávnenom zásahu do zásielky, kupujúci nemusí zásielku od prepravcu prevziať. Ak kupujúci napriek tomu poškodenú zásielku prevezme, je povinný v preberacom protokole opísať vadu (vady), inak nemôže uplatniť nárok na náhradu škody na zásielke počas prepravy.

6.7. Ak je predávajúci zmluvne zaviazaný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný prevziať tovar pri jeho dodaní.

6.8. V prípade, že z dôvodov na strane Kupujúceho je potrebné tovar dodať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom dodania.

6.9. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri dodaní tovaru môžu upravovať osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak ich predávajúci vydal, a reklamačný poriadok.

6.10. Pamlskovace.sk poskytuje alebo sprostredkúva tieto spôsoby doručenia: Zásielkovňa (PACKETA) výdajné miesta, Zásielkovňa (PACKETA) doručenia na adresu, DPD.

6.11. Jednotlivé druhy dopravy sa ponúkajú podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a dostupnosť. V prípade vyššej moci alebo zlyhania informačného systému predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie. Všetky ponúkané spôsoby dopravy, ich aktuálne podmienky a ceny nájdete na webovej stránke tu.

VII. Práva z chybného plnenia

7.1. Predávajúci dodá kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, kvalite a vyhotovení. Ak kvalita a vyhotovenie nie sú dohodnuté, predávajúci je povinný vykonať plnenie v kvalite a vyhotovení zodpovedajúcom účelu, ktorý vyplýva zo zmluvy; inak na obvyklý účel. Ak predávajúci dodá väčšie množstvo tovaru, ako bolo dohodnuté, kúpna zmluva je uzavretá aj na toto väčšie množstvo, pokiaľ ho kupujúci bez zbytočného odkladu neodmietol.

7.2.Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia vrátane záruky za akosť sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä § 1914 až 1925, § 2095 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

7.3. Ak o to kupujúci požiada, predávajúci písomne potvrdí kupujúcemu rozsah a trvanie povinností predávajúceho v prípade chybného plnenia (ďalej len “potvrdenie”). Predávajúci v potvrdení uvedie aj svoj názov, sídlo a identifikačné údaje. Ak to povaha položky neumožňuje, potvrdenie môže byť nahradené dokladom o kúpe, ktorý obsahuje vyššie uvedené informácie.

7.4. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo na reklamáciu vád, ktoré sa vyskytnú na spotrebnom tovare v lehote dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. V prípade kúpy použitého spotrebného tovaru je kupujúci oprávnený uplatniť právo na reklamáciu vád, ktoré sa vyskytnú na tovare v lehote dvanástich mesiacov. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, v návode priloženom k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, počas ktorej sa tovar môže používať, uplatňujú sa ustanovenia Občianskeho zákonníka o záruke za akosť. Lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

7.5. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar je pri prevzatí bez vád. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v čase prevzatia tovaru kupujúcim:

 • tovar má vlastnosti dohodnuté medzi stranami a v prípade, že k dohode nedošlo, má vlastnosti opísané predávajúcim alebo výrobcom alebo vlastnosti, ktoré kupujúci očakáva vzhľadom na povahu tovaru a na základe nimi vykonanej reklamy;
 • tovar je vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza, že sa má použiť, alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa;
 • tovar zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním dohodnutej vzorke alebo exempláru, ak bola kvalita alebo spracovanie určené na základe dohodnutej vzorky alebo exemplára;
 • tovar je v primeranom množstve, miere alebo hmotnosti a
 • tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov.

7.6. Tovar nie je chybný:

 • Poškodenie tovaru v dôsledku neodbornej inštalácie, prevádzky, úpravy alebo opravy, v dôsledku nesprávnej manipulácie s tovarom, hrubého zanedbania tovaru, používania v rozpore s odporúčaniami, pokynmi alebo návodom na použitie výrobcu alebo v dôsledku iného neodborného zásahu, okrem prípadov, keď takéto poškodenie spôsobil sám predávajúci;
 • poškodenie tovaru v dôsledku použitia nesprávneho spotrebného materiálu;
 • poškodenie tovaru spôsobené prekročením očakávanej životnosti tovaru;
 • mechanické poškodenie tovaru;
 • poškodenie tovaru spôsobené používaním alebo skladovaním tovaru v nevhodnom prostredí, v podmienkach, ktoré teplotou, prašnosťou, vlhkosťou alebo chemickými a mechanickými vplyvmi nezodpovedajú vlastnostiam tovaru;
 • poškodenie tovaru v dôsledku zásahu vyššej moci alebo vyššej moci.

7.7. Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru je vylúčená pri tovare predávanom za nižšiu cenu za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, za opotrebenie spôsobené obvyklým užívaním, pri použitom tovare za vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

7.8. Právo kupujúceho z vadného plnenia sa zakladá na vade, ktorú má tovar v čase prechodu nebezpečenstva škody na kupujúceho, aj keď sa prejaví neskôr. Ak sa vada prejaví do šiestich mesiacov od prevzatia, tovar sa považuje za vadný už pri prevzatí. Právo kupujúceho vzniká aj na základe neskôr vzniknutej vady, ktorú predávajúci spôsobil porušením svojej povinnosti.

7.9. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy je predávajúcemu oznámený výskyt vady a právo uplatniť reklamáciu vadného plnenia zakúpeného tovaru.

7.10. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach a množstve. Ak predávajúci posiela tovar, kupujúci môže odložiť kontrolu, kým tovar nebude doručený na miesto určenia. Ak kupujúci po rozbalení zásielky zistí, že obsah zásielky bol počas prepravy poškodený, oznámi túto skutočnosť predávajúcemu telefonicky na čísle +420 704 540 912, e-mailom na adresu info@pamlskovace.sk alebo doporučene poštou na adresu sídla predávajúceho do troch pracovných dní od prevzatia tovaru.

7.11. Práva z vadného plnenia si kupujúci uplatňuje u predávajúceho telefonicky na čísle +420 704 540 912 prostredníctvom e-mailu na adrese info@pamlskovace.sk alebo poštou na adrese Aylindo s.r.o., Na Lucberku 263, Králův Dvůr 267 01, Česko.

7.12. Práva zo zodpovednosti za vady: ak tovar nemá vlastnosti uvedené v článku 7.5. Obchodných podmienok, môže Kupujúci požadovať aj dodanie nového tovaru bez vád, ak to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ak sa však vada týka len súčasti tovaru, môže Kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže Kupujúci od zmluvy odstúpiť. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neprimerané, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Kupujúci má tiež právo na dodanie nového tovaru alebo výmenu súčasti v prípade odstrániteľnej vady, ak nemôže tovar riadne užívať pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V tomto prípade má kupujúci tiež právo odstúpiť od zmluvy. Ak kupujúci neodstúpi od zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu súčiastok alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má tiež právo na primeranú zľavu, ak predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť časť tovaru alebo tovar opraviť, alebo ak predávajúci neodstráni vadu v primeranej lehote, alebo ak by odstránenie vady spôsobilo kupujúcemu značné ťažkosti. Kupujúci má tiež nárok na dodanie chýbajúceho tovaru alebo jeho časti.

7.13. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nevzniká, ak kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil, alebo ak ide o vadu, ktorú musel kupujúci pri vynaložení všetkej starostlivosti poznať už pri uzavretí kúpnej zmluvy a túto vadu neoznámil predávajúcemu spôsobom uvedeným v bode 7.8. Obchodných podmienok bezodkladne po uzavretí zmluvy, najneskôr však do troch pracovných dní po preprave tovaru na miesto určenia, ak je tovar pre kupujúceho prepravovaný dopravcom.

7.14. Právo na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady tovaru zaniká:

 • ak právo z vád nebolo uplatnené v lehote na uplatnenie práva z vadného plnenia;
 • v prípade akýchkoľvek zmien pôvodných údajov v potvrdení, ktoré vykonal kupujúci;
 • v prípade porušenia ochranných štítkov alebo plomb, ak ich výrobca na výrobok pripevnil.

7.15. Predávajúci poskytuje záruku za akosť len v prípadoch, keď je na predávanom tovare, na jeho obale, v návode priloženom k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, počas ktorej sa môže vec používať. V takom prípade sa záručná doba začína dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol tovar používať z dôvodu jeho záručnej opravy.

7.16. Pravidlá reklamačného konania upravuje podrobne Reklamačný poriadok predávajúceho, a to ako v prípade uplatnenia práv z chybného plnenia, tak v prípade uplatnenia práv zo záruky za akosť.

VIII. Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

8.1. Aby sa predišlo pochybnostiam, predávajúci vyhlasuje, že v rámci online predaja poskytovaného na webovej stránke neposkytuje žiadne služby vrátane služieb opráv alebo údržby, ani ubytovacie, dopravné alebo stravovacie služby, ani nedodáva alkoholické nápoje, audio alebo video nahrávky alebo počítačové programy, noviny, periodiká alebo časopisy, ani digitálny obsah.

8.2. Kupujúci berie na vedomie, že v zmysle ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nemožno odstúpiť od zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj od zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, okrem iného, zo zmluvy o dodaní tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, zo zmluvy o dodaní tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a ktorý nemožno z hygienických dôvodov vrátiť, a zo zmluvy o dodaní zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak spotrebiteľ poškodil pôvodný obal.

8.3.Ak nejde o prípad uvedený v článku 8.2 Obchodných podmienok, Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia tovaru v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka, pričom ak je predmetom Kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie viacerých častí, táto lehota začína plynúť odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu zaslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy poskytnutý predávajúcim a uverejnený na webovej stránke. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať na adresu sídla predávajúceho (Na Lucberku 263, Králův Dvůr 267 01, Česko) alebo zaslať e-mailom na e-mailovú adresu predávajúceho info@pamlskovace.sk.

8.4. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa článku 8.3 Obchodných podmienok sa Kúpna zmluva zrušuje od začiatku. Tovar musí byť vrátený Predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, že tovar vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť bežnou poštovou cestou.

8.5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku 8.3 Obchodných podmienok vráti predávajúci finančné prostriedky prijaté od kupujúceho vrátane nákladov na dodanie tovaru do štrnástich (14) dní odo dňa prijatia vráteného tovaru. Ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim, predávajúci vráti kupujúcemu náklady na doručenie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu doručenia. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim pri vrátení tovaru kupujúcim alebo iným spôsobom, a to aj formou dobropisu na novú faktúru (kúpnu cenu) v prípade ďalšieho nákupu od predávajúceho, ak s tým kupujúci súhlasí a kupujúcemu nevzniknú žiadne dodatočné náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako kupujúci vráti tovar alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

8.6. Kupujúci je povinný vrátiť tovar vždy v pôvodnom obale, inak bude náhrada za obal predávajúcim započítaná na vrátenie kúpnej ceny, resp. predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a odstúpenie od zmluvy nie je účinné. V prípade takéhoto odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť tovar čistý a bez známok používania, inak predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a odstúpenie od zmluvy nie je účinné. Nadmerne špinavý, znečistený alebo inak zjavne hygienicky závadný tovar predávajúci neprijme na reklamáciu.

8.7. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom, ako je nevyhnutné vzhľadom na jeho povahu a vlastnosti. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku na úhradu škody na tovare proti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

8.8. Ak je spolu s tovarom poskytnutý kupujúcemu dar, darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára s podmienkou, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva vo vzťahu k takémuto daru zaniká a kupujúci je povinný dar spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu.

IX. Ochrana osobných údajov

9.1. Predávajúci pri spracovaní osobných údajov kupujúceho postupuje v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi, predovšetkým v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

9.2. Ochrane osobných údajov vrátane spracúvania osobných údajov na marketingové účely vrátane zasielania obchodných oznámení a vydávania súborov cookie sa venuje samostatná časť označená ako “Ochrana osobných údajov”, najmä v dokumente “Informácie o spracúvaní osobných údajov”.

X. Predkladanie

10.1. Dokumenty môžu byť kupujúcemu doručené elektronickou poštou na elektronickú adresu kupujúceho, ktorú uviedol v rámci procesu uzatvárania kúpnej zmluvy, procesu vytvárania užívateľského účtu alebo inej vzájomnej komunikácie. Takto doručené dokumenty sa považujú za doručené najneskôr tretí kalendárny deň po ich odoslaní.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zabezpečuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@pamlskovace.sk. Predávajúci zašle informáciu o vybavení reklamácie Kupujúceho na elektronickú adresu Kupujúceho, ktorú Kupujúci uviedol v procese uzatvárania Kúpnej zmluvy, zriadenia používateľského účtu, alebo na elektronickú adresu uvedenú v reklamácii, ak sa líši od adresy uvedenej Kupujúcim pri uzatváraní Kúpnej zmluvy.

11.2. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Kontrolu obchodu vykonáva v rámci svojich právomocí príslušný obchodný orgán. Česká obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov, vo vymedzenom rozsahu.

11.3. INFORMÁCIA O MOŽNOSTI RIEŠENIA SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV: V prípade, že medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom vznikne spotrebiteľský spor z Kúpnej zmluvy, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, má Spotrebiteľ právo v súlade s § 20d a nasl. zákona č. 634/1992 Zb, o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov, právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu, t. j. môže podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, internetová adresa: www.soi.sk.

11.4. Spotrebiteľ môže využiť aj platformu na riešenie sporov online, ktorú zriadila Európska komisia na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.5. Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.6. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie Podmienok neplatné alebo neúčinné, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam je čo najbližší neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.

11.7. Vzor formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy je prílohou Obchodných podmienok. Vzor.

11.8. Kupujúci je povinný oboznámiť sa s týmito obchodnými podmienkami pred kúpou tovaru. Odoslaním objednávky predávajúcemu kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom, je si vedomý ich obsahu. Podmienky sú k dispozícii na stiahnutie na adrese www.pamlskovace.sk.

11.9. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 21.01.2022.

Aylindo s.r.o.