Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (“GDPR”)
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Obchodná spoločnosť
Aylindo s.r.o.
identifikačné číslo:11776056
DIČ: CZ11776056
zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 354404
so sídlom Na Lucberku 263, Králův Dvůr, 267 01, Česko
na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu na internetovej adrese www.pamlskovace.sk
telefonický kontakt: +420 704 540 912
e-mail: info@pamlskovace.sk

Spoločnosť Aylindo s.r.o., IČO 11776056, DIČ CZ11776056 so sídlom Na Lucberku 263, Králův Dvůr, 267 01, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 354404 (ďalej tiež “predávajúci”), prevádzkovateľ internetového obchodu www.pamlskovace.sk vyhlasuje, že všetky osobné údaje (ďalej tiež “údaje”) považuje za dôverné.

S osobnými údajmi sa zaobchádza v súlade s platnými zákonmi a predpismi v oblasti ochrany osobných údajov v Českej republike a EÚ.

1. Osobné údaje, ktoré spracúvame

1.1. Typy osobných údajov

 • Identifikačné údaje a kontaktné údaje: meno a priezvisko, e-mailová adresa, poštová adresa, fakturačná adresa, telefónne číslo, bankový účet, číslo DPH a prípadne daňové identifikačné číslo ;
 • Nastavenia, najmä údaje v rámci registrovaného účtu, uložené adresy a profily, nastavenia informačného bulletinu atď. ;
 • Údaje o vašich objednávkach, najmä údaje o objednanom tovare a službách, spôsobe doručenia a platby vrátane čísla platobného účtu, údaje o reklamáciách;
 • Údaje o vašom správaní na webovej lokalite vrátane prehliadania z mobilných zariadení. Najmä tovar a služby, ktoré si prezeráte, odkazy, na ktoré klikáte, spôsob, akým sa pohybujete po našej webovej lokalite a posúvate obrazovku, ako aj údaje o zariadení, z ktorého si našu webovú lokalitu prezeráte, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre, ako je operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia, ako aj údaje získané zo súborov cookie a podobných technológií;
 • Odvodené údaje, ktorými sa rozumejú osobné údaje odvodené z vašich nastavení, údaje o tovare a službách, ktoré si u nás zakúpite, údaje o vašom správaní na webovej stránke;
 • Údaje týkajúce sa využívania zákazníckej podpory, najmä záznamy telefonických hovorov, identifikácia správ;
 • Cookies (v rozsahu, aké povoľuje nastavenie vášho zariadenia).

1.2. Dôvody spracovania osobných údajov:

 • Spracovanie objednávok tovaru objednaného prostredníctvom webovej stránky. Zákonným dôvodom je tu potreba plnenia kúpnej zmluvy a v prípade vybraných údajov plnenie zákonných povinností (napr. účtovné doklady);
 • Oznámenie o dostupnosti tovaru. Ak požiadate o monitorovanie dostupnosti tovaru, vaše osobné údaje budeme spracovávať na základe vášho súhlasu;
 • Komunikácia. Zhromaždené údaje používame na účely komunikácie s vami a jej personalizácie. Môžeme vás napríklad kontaktovať telefonicky či prostredníctvom SMS alebo e-mailom, aby sme vám pripomenuli, že máte položky vo svojom online košíku, aby sme vám pomohli dokončiť vašu objednávku, informovali vás o aktuálnom stave vašej žiadosti, objednávky alebo sťažnosti alebo od vás získali ďalšie informácie o nej;
 • Zlepšovanie služieb – údaje používame na neustále zlepšovanie našich služieb a systémov vrátane pridávania nových funkcií a na prijímanie informovaných rozhodnutí pomocou súhrnnej analýzy a obchodných informácií, a to všetko na základe nášho oprávneného záujmu vyplývajúceho zo slobody podnikania a potreby zlepšovať služby, ktoré poskytujeme, aby sme mohli úspešne konkurovať. Aby sme zabezpečili dostatočnú ochranu vašich práv a záujmov, používame osobné údaje v anonymizovanej podobe na účely zlepšenia;
 • Ochrana, bezpečnosť a riešenie sporov. Údaje môžeme spracúvať aj z dôvodu oprávneného záujmu, ktorým je zabezpečenie ochrany a bezpečnosti našich systémov a našich zákazníkov, odhaľovanie a predchádzanie podvodom, riešenie sporov a presadzovanie našich zmlúv na základe oprávneného záujmu;
 • Marketingové ponuky, najmä obchodné oznámenia;
 • Spracovanie súborov cookie z webových stránok, ktoré prevádzkuje Aylindo s.r.o.

1.3. Prenos osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám alebo inak sprostredkované len vtedy, ak je to nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, na základe oprávneného záujmu alebo ak ste na to dali predchádzajúci súhlas.

 • prepojeným spoločnostiam a spracovateľom na základe plnenia kúpnej zmluvy alebo na účely vykonávania interných procesov a postupov;
 • spoločnosti vydávajúce kreditné karty, poskytovatelia platobných služieb na spracovanie platieb a banky na základe vašej objednávky, plnenia kúpnej zmluvy;
 • prepravné spoločnosti na účely doručenia objednaného tovaru a riešenia reklamácií vrátane odstúpenia od zmluvy;
 • iných poskytovateľov služieb, tretích strán zapojených do spracovania údajov;
 • verejným orgánom (napr. polícii);
 • tretím stranám, napr. právnym alebo finančným zástupcom, súdom na účely spracovania daňových dokladov, vymáhania pohľadávok alebo z iných dôvodov vyplývajúcich z plnenia našich zákonných povinností;
 • tretie strany vykonávajúce prieskumy medzi zákazníkmi (napríklad, hodnotiaca služba Heureka iba v prípade, ak zákazník poskytne súhlas);
 • poskytovateľ e-mailového alebo analytického softvéru (napr. Google Analytics, Meta Analytics atď);
 • poskytovatelia SMS služieb (napr. SMSbrána);
 • poskytovatelia IT služieb;
 • prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských služieb, softvéru alebo aplikácií, ktoré však nie sú v súčasnej dobe spoločnosťou Aylindo s.r.o. používané.

Všetky tretie strany sú zaviazané tak, žу každá tretia strana môže používať údaje iba v rámci účelu, na ktorý údaje dostala. Žiadna tretia strana nemôže používať údaje na svoje vlastné účely.

Ak tretie strany používajú údaje v rámci svojho oprávneného záujmu, prevádzkovateľ nie je zodpovedný za tieto spracovateľské operácie. Takéto spracovanie sa riadi zásadami spracovania údajov príslušných spoločností a osôb.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie sú vám zasielané pri každom nákupe u nás, pokiaľ ich neodmietnete dostávať v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti. Spracovanie osobných údajov na účely zasielania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi sa vykonáva na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzu nášho postavenia na trhu využívame spracovateľa Heureka.sk, prevádzkovateľa portálu Heureka.sk; na tieto účely vám môžeme poskytnúť informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Pri zasielaní e-mailových dotazníkov sa vaše osobné údaje neposkytujú žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek namietať tak, že odmietnete ďalšie dotazníky pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. Ak budete namietať, dotazník vám ďalej nepošleme.

Údaje o vašich preferenciách môžeme obohacovať aj o údajoch zo sociálnych sietí, napr. ak sa stanete našimi priateľmi na Meta platformách (napríklad, Facebook alebo Instagram) môžeme využiť údaje zdieľané o vás, vašich maznáčikoch, jeho záľubách a schopnostiach k tomu, aby sme vám ponúkli výrobok, o ktorom si myslíme, že ho vy alebo váš maznáčik oceníte.

Iba s vaším súhlasom tak budeme spracovávať osobné údaje na účely zasielania personalizovaných obchodných oznámení, na účely personalizácie e-shopu a na účely detailnej segmentácie správania našich zákazníkov, ktorá nám umožní poskytnúť relevantné odporúčania našim ostatným zákazníkom.

Poskytnutie súhlasu je vecou dobrovoľného rozhodnutia a jeho neposkytnutie pre vás nemá a nebude mať žiadne negatívne dôsledky. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovej adrese info@pamlskovace.sk. Ak odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, vaše dáta nebudú naďalej marketingovo spracovávané alebo využívané pre ponuku obchodu a služieb, pokiaľ nebude takéto spracovanie založené na inom zákonnom dôvode spracovania , ako uvedené zhora v tomto dokumente, alebo ak nebude založené na anonymnom spracovaní.

2. Bezpečnosť osobných údajov a doba uchovávania

2.1. Čas spracovania

Spracúvame a ukladáme osobné údaje:

 • po dobu nevyhnutnú na zabezpečenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, t. j. počas trvania objednávky a záručnej doby;
 • 1 rok po skončení záručnej doby na riešenie prípadných sporov;
 • po dobu, po ktorú je Pamlskovače.sk ako správca povinný ich uchovávať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Účtovné doklady, napr. faktúry vystavené prevádzkovateľom sa archivujú v súlade so zákonom po dobu 10 rokov od ich vystavenia;
 • Súhlas s marketingovými ponukami platí 4 roky alebo do odvolania.

3. Práva dotknutých osôb

 • Ak spracúvame vaše osobné údaje, môžete kedykoľvek požiadať o bezplatné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov;
 • Ak sa domnievate, že spracúvame osobné údaje v rozpore s ochranou vašich osobných údajov a zákonnými podmienkami ochrany osobných údajov, môžete požiadať o vysvetlenie, požiadať o nápravu takto vzniknutého stavu, najmä môžete požiadať o opravu, doplnenie, likvidáciu osobných údajov alebo blokovanie osobných údajov;
 • Ak chcete uplatniť svoje práva, kontaktujte spoločnosť na adrese info@pamlskovace.sk
 • Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, vaše osobné údaje budú vymazané alebo anonymizované; to sa však nevzťahuje na osobné údaje, ktoré Aylindo s.r.o. potrebuje na plnenie svojich zákonných povinností (napr. na vybavenie už zadanej objednávky) alebo na ochranu svojich oprávnených záujmov. Osobné údaje sa zlikvidujú aj vtedy, ak už nie sú potrebné na stanovený účel alebo ak je uchovávanie vašich údajov neprípustné z iných dôvodov stanovených zákonom.

4. Webové stránky

4.1. Cookies

Webová stránka www.pamlskovace.sk používa súbory cookie, aby bola naša ponuka relevantná, zaujímavá a užívateľsky prívetivá. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača, smartfónu alebo iného zariadenia a ktoré používa váš prehliadač. Viac informácií o súboroch cookie nájdete tu. Súbory cookie používame napríklad pre:

 • pre správnu funkčnosť nákupného košíka, aby ste mohli čo najjednoduchšie dokončiť objednávku;
 • zapamätať si prihlasovacie údaje, aby ste ich nemuseli zadávať znova;
 • čo najlepšie prispôsobiť našu stránku vašim požiadavkám prostredníctvom sledovania návštevnosti, vášho pohybu po stránke a funkcií, ktoré používate;
 • zisťovanie informácií o sledovaní reklamy, aby sme vám nezobrazovali reklamu na položky, o ktoré nemáte záujem.

Niektoré súbory cookie môžu zhromažďovať informácie, ktoré následne používajú tretie strany a ktoré napríklad priamo podporujú naše reklamné aktivity (“súbory cookie tretích strán”). Napríklad informácie o produktoch, ktoré ste si zakúpili na našej stránke, môže zobrazovať reklamná agentúra v rámci zobrazovania a prispôsobovania internetových reklamných bannerov na webových stránkach, ktoré si prezeráte. Na základe týchto informácií vás však nemožno identifikovať.

4.2. Používanie súborov cookie

Súbory cookie používané na našej stránke možno rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé takzvané “session cookies” sa vymažú hneď, ako prestanete navštevovať našu stránku. Dlhodobé tzv. “trvalé súbory cookie” zostávajú uložené vo vašom zariadení oveľa dlhšie alebo kým ich manuálne nevymažete (dĺžka trvania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotného súboru cookie a nastavení vášho prehliadača).

Súbory cookie možno tiež rozdeliť podľa ich funkčnosti na:

 • analytické, ktoré nám pomáhajú zlepšiť používateľský zážitok z našej webovej stránky tým, že pochopíme, ako ju používatelia používajú;
 • konverzie, ktoré nám umožňujú analyzovať výkonnosť rôznych predajných kanálov;
 • sledovanie, ktoré nám v kombinácii s konverziou pomáha analyzovať výkonnosť rôznych predajných kanálov;
 • remarketing, ktorý používame na prispôsobenie obsahu reklám a ich správne zacielenie;
 • Podstatné, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webovej stránky.

4.3. Odmietnutie súborov cookie

Nastavenie používania súborov cookie je súčasťou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov automaticky akceptuje súbory cookie. Pomocou webového prehliadača môžete odmietnuť súbory cookie alebo ich obmedziť na vami vybrané typy. Informácie o prehliadačoch a o tom, ako nastaviť predvoľby pre súbory cookie, nájdete na nasledujúcich webových stránkach prehliadačov alebo v dokumentácii k iným internetovým prehliadačom.

5. Newsletter

Na našej webovej stránke Vám ponúkame možnosť prihlásiť sa k odberu nášho newslettera. Pokiaľ budete súhlasiť s odberom nášho newslettera, použijeme Vašu e-mailovú adresu a prípadne Vaše meno na zasielanie (pokiaľ možno individuálnych) informácií o produktoch, akciách, súťažiach a novinkách z našej ponuky, ako aj o zákazníckych prieskumoch. Tieto údaje ukladáme a spracovávame za účelom zasielania newslettera.

Newsletter zahŕňa informácie o akciách (ponuky, novinky, zľavy, súťaže atď.) prípadne aj informácie o ponukách (produktov a služieb) partnerských spoločností.

S Vaším súhlasom budeme zaznamenávať Vaše užívateľské správanie na webových stránkach www.pamlskovace.cz, ako aj v našich newsletteroch. Vyhodnotenie užívateľského správania zahŕňa vždy aspoň to, ktoré časti príslušnej webovej stránky navštevujete a na ktoré odkazy klikáte. Na základe toho vytvárame personalizované užívateľské profily s priradením údajov k Vašej osobe a/alebo e-mailovej adrese, aby sme Vás mohli lepšie av súlade s Vašimi osobnými záujmami oslovovať s reklamou vo forme newslettera, reklamou na webových stránkach či tlačenou reklamou, a tým prispôsobovať a zlepšovať našu ponuku.

Právnym základom spracovania osobných údajov na vyššie uvedené účely je Váš súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Váš súhlas so zasielaním newslettera, účasťou na prieskumoch spokojnosti alebo s vytvorením Vašich personalizovaných užívateľských profilov môžete kedykoľvek odvolať s účinkami do budúcnosti, a to napísaním správy na email info@pamlskovace.sk či kliknutím na odkaz “Odhlásiť sa”. Odkaz na odhlásenie nájdete na konci každého newslettera. Pokiaľ sa odhlásite, budeme Váš súhlas považovať za odvolaný a príslušné osobné údaje o užívateľskom správaní vymažeme.

Príjemcovia / kategórie príjemcov: Ak na zasielanie newslettera budú používaní externí poskytovatelia služieb, budú títo zmluvne zaviazaní podľa článku 28 GDPR. Akékoľvek iné odovzdávanie osobných údajov tretím osobám v súvislosti so zasielaním newsletterov je vylúčené.

Doba uchovania / kritériá pre stanovenie doby uchovania: Pokiaľ odvoláte súhlas so zasielaním newslettera, bude Vaša e-mailová adresa odstránená z príslušného rozdeľovníka pre zasielanie newsletterov.

6. Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo požiadavky týkajúce sa týchto zásad, kontaktujte nás na adrese sídla spoločnosti Aylindo s.r.o. (Na Lucberku 263, Králův Dvůr 267 01, Česko) alebo e-mailom na adrese info@pamlskovace.sk.

6. Dátum účinnosti

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 1.11.2022